Leopold Corbella Sanaüja

ADVOCAT

Més de 25 anys d'experiència

Intervenció en més de 3.000 judicis davant els tribunals de justícia.

Atenció personalitzada i accessible al client, amb total implicació en la gestió de l'encàrrec fins a obtenir resolució satisfactòria.

Experiència contrastada en els següents àmbits del dret:

- Dret laboral en defensa de treballadors i empreses (indemnitzacions per acomiadaments individuals i col·lectius, Fons de Garantia Salarial, sancions, salaris, vacances, matèria electoral, contractes a temps parcial, mobilitat geogràfica, condicions de treball, trasllats, conciliació de vida laboral i familiar, classificació professional, successió d'empreses, conflictes col·lectius, tutela de drets fonamentals i llibertats públiques).

- Dret civil (indemnitzacions per accidents de circulació, indemnitzacions per negligència mèdica o de qualsevol altre professional, conflictes de família, paternitat, incapacitacions i tuteles, herències i llegítimes, amb testament o sense, propietats, transmissions de deutes, permutes, préstecs, vitalicis, comunitats de béns, usdefruits, servituds, problemes registrals, lloguers d'habitatges o de locals de negoci, societats, hipoteques i altres garanties, contractes, reclamacions contra abusos bancaris).

- Reclamacions de Seguretat Social de treballadors i d'autònoms (indemnitzacions per accidents de treball, pensions per incapacitat permanent i jubilació, prestacions per incapacitat temporal, maternitat i paternitat, risc per embaràs, viduïtat, atur, altes mèdiques, problemes per infracotització, falta d'afiliació a la Seguretat Social, complicacions derivades de falta de prevenció de riscos laborals, responsabilitat de les empreses en ordre a les prestacions).

Actuació davant els organismes administratius, els Jutjats de Primera Instància i Socials, Audiències Provincials, Tribunals Superiors de Justícia de Comunitats Autònomes, Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional.

Possibilitat de rebre visites a Barcelona, al carrer Pau Claris, 97, 4t 1a, a hores convingudes.